17.2.2019

Yhdistyksen säännöt

18.02.2015 Voimassaolevat säännöt

1. § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kurikan Haku päällä ry ja kotipaikka Kurikka.

2. § TARKOITUS JA TOIMINNANLAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityspiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vaalii alaan liittyvää perinnettä ja tapakulttuuria, järjestää koulutusta, konsertteja, kursseja ja kilpailuja sekä muita vastaavanlaatuisia tilaisuuksia ja muillakin samantapaisilla tavoilla toimii toimintansa tunnetuksi tekemiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia sekä konsertteja ja muita maksullisia viihdemusiikki- ja yleisö tilaisuuksia sekä harjoittaa kioskikauppaa ja ravintolatoimintaa korkeintaan yhdessä liikepaikassa asianomaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi omistaa kiinteitä ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistykselle eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä yksityishenkilön, rekisteröidyn yhdistyksen, muun julkisen tai yksityisen oikeuskelpoisen yhteisön tai laitoksen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun muun toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

6. § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 01.09.-31.08. välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asia kirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tarkastuksestaan hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. § YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle tämän ilmoittamalla koti- tai sähköpostiosoitteella tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen vuosikokouksen päättämissä yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

8. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, joka pidetään elo-joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajankohdan määrää hallitus. Yhdistyksen yleiseen kokoukseen on oikeus osallistua ääni- ja puhevaltaisena jäsenenä jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, valitaan yhdistykselle 2 tilintarkastajaa sekä 2 varatilintarkastajaa, vahvistetaan yhdistyksen hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus, vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus, esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, päätetään, missä lehdessä tai lehdissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tämän siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

9. § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

10. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamistarkoituksesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat käytettäviksi näiden sääntöjen 2§:n mainittuun tarkoitukseen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.